СОУ “ВАСИЛ  ЛЕВСКИ” ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

Полезни връзки
СИП - ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Ръководител на групата: Лилияна Златева

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по СИП - География и икономика "Страните в света" в XIб и XIIб клас, както и в останалите класове е предназначена да създаде трайни интереси към съвременното географско познание. Чрез нея усвоените знания и умения се задълбочават, разширяват и обобщават, в резултат на което се достига едно ново, по-високо научно-теоретично и приложно равнище. На учениците се предоставя по-голяма възможност за самостоятелна подготовка, за работа в екип, за участие в ученическо изследване по даден проблем, за изготвяне на учебни прогнози и ученически проекти, за работа с различни източници на информация, за участие в дискусия и формиране на лично становище по дискутираните въпроси, поради широкото прилагане на дейностния подход.
Учебната програма е разработена на основата на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по География и икономика от второ равнище на средната образователна степен.

II. ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В XII КЛАС

Учебната програма за СИП по География и икономика "Страните в света" в XIб и XIIб клас допринася за формиране на географската култура на учениците на по-високо равнище.
Целите на обучението по СИП са:
  • Да допринесе за ориентирането на ученика в съвременните политически, икономически и културни събития, за оценяването им на базата на географските знания, за формирането на критично мислене или казано обобщено да допринесе за социалната ориентация и реализация на учениците, за участието им в обществения живот на страната. Докато при задължителната подготовка акцентът в дейността на ученика е свързан главно със знанието, разбирането и приложението в сходна учебна ситуация, то при свободноизбираемата подготовка той се поставя върху самостоятелното получаване на информация, върху приложението на знанията в нова учебна ситуация, върху сравнението, анализа, синтеза, оценката, обобщението;
  • Да се разширят и задълбочат знанията на учениците за научно обективна географска картина на страните в света  чрез разкриване на някои сложни проблеми на съвременното географско познание, чрез проследяване на пространственото развитие на обекти и явления и разкриване на определени закономерности;
  • Да се усъвършенства системата от умения за: използване на основните подходи и методи на географско изследване, анализиране на графични и статистически материали с географско и икономическо съдържание и формулиране на изводи, проучване и анализиране на различни видове документи и извличане на информация от тях, написване на есе с географско съдържание, изготвяне на ученически прогнози, изработване на ученически проекти с географска и икономическа тематика.
  • Да допринесе за успешно полагане на държавните зрелостни изпити по избираемият от учениците втори матуритетен предмет.

ЛИЛИЯНА ЗЛАТЕВА
Ръководител на СИП "География и икономика"